NOTA LEGAL

Embalatges artesans, S.L. està decidida i fermament compromesa amb la preservació de la intimitat dels seus usuaris o visitants, i es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris o visitants.

Embalatges Artesans, S.L. es compromet a tractar les seves dades de manera confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d’acord a allò que es preveu a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades; únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l’usuari/visitant empleni.
No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les seves dades si així no s’indica en el formulari.
No contactarem amb vostès excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit.
No utilitzarem les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.   No generem ni emetem cookies.

Els serveis oferts són prestats per Embalatges Artesans, S.L., carrer Eugeni D´Ors, nº 37 de Santa Margarida i els Monjos, Barcelona (Espanya), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona; Tom 34443, Foli 0027, Fulla B-246842, Inscripció 1, NIF B-62784228

Protegirem sota mesures de seguretat i segons la normativa vigent totes les dades de caràcter personal dels nostres clients i usuaris.

 

Embalatges Artesans, Societat Limitada                                   

 

    NOTA LEGAL

Embalatges artesans, S.L. està decidida y firmemente comprometida con la preservación de la intimidad de sus usuarios o visitantes y se compromete a mantener la confidencialidad de los datos de nuestros clientes, usuarios o visitantes.

Embalatges Artesans, S.L. se compromete a tratar sus datos de manera confidencial y únicamente para la finalidad para la cual són solicitados, de acuerdo a lo previsto en la LOPD y la LSSICE vigentes.

En consecuencia, los datos obtenidos mediante formularios, correos electrònicos u otras vias seran destinados; únicamente y  exclusivamente, a los fines indicados en el formularia que el usuario/visitante cumplimente.
No cederemos a terceros ni venderemos o compartiremos sus datos si asi no se indica en el formulario.
No contactaremos con  Vdes. excepto que sea estrictamente necesario para el servicio requerido.
No utilitzaremos los datos para  fines comerciales de terceros en ningún caso.  No generamos ni emitimos cookies.

Los servicios ofrecidos són prestados por Embalatges Artesans, S.L., calle Eugeni D´Ors, nº 37 de Santa Margarida i els Monjos, Barcelona (España), inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona; Tomo 34443, Folio 0027, hoja B-246842, Inscripción 1, NIF B-62784228

Protegeremos bajo medidas de seguridad y según la normativa vigente todos los datos de caràcter personal de nuestros clientes y  usuarios.

 

Embalatges Artesans, Societat Limitada                              

                                                                                                                                                PRINCIPAL